• +90 212 438 0464

İhracatta Vergi Avantajları

İhracatta Vergi Avantajları

İhracatta Vergi Avantajları

Mal ve hizmet ihracatı, ülkeye döviz kazandırması sebebiyle ülke ekonomisi için çok önemlidir.

Bu nedenledir ki, ihracat ile ilgili işlemlere devletin farklı kurum ve kuruluşları tarafından teşvik/destek gibi avantajlar sağlanmaktadır.

Bugünkü yazımızda ihracat işlemlerinin vergisel avantajlarını basit anlatımlarla ele alacağız.

1- KDV-ÖTV İstisnaları

Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’ den istisnadır. Ayrıca yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler de hizmet ihracatı kapsamında KDV’ den istisnadır.

Yurtdışına ihraç edilen mal ve hizmetler için, bu mal ve hizmetlerin üretilebilmesi/vücuda getirilebilmesi için katlanılan gider ve maliyetlere ilişkin olarak alış faturalarında gösterilen katma değer vergileri iadenin konusunu oluşturmaktadır.

Örneğin ayakkabı ihraç eden bir firma, ayakkabıları KDV dahil 120.000-TL’ ye alsa ve yurtdışına 130.000-TL bedelle ihraç etse 10.000-TL kar etmiş mi olacaktır? Elbette hayır, şartlar elveriyorsa malların alışında ödenen 20.000-TL KDV iade alınacak, böylece bu işlemden daha fazla kar elde edilecektir.

Aynı durum Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 5. maddesinde de yer almaktadır. Özel Tüketim Vergisine tabi olarak ÖTV mükelleflerinden alınan ve akabinde yurtdışına ihraç edilen mallara ait alış faturalarında gösterilen ÖTV de ihracatçıya iade edilmektedir.

2- Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimleri

İhracatı gerçekleştiren kurumlar vergisi mükellefiyse, kurumlar vergisi hesaplanırken vergi oranından 5 puan indirilmek suretiyle destek sağlanır.

Bilindiği üzere kurumlar vergisinde genel oran %25 olmuştur. Ancak ihracatçı firmalar için ihracat kazancında bu oran 5 puan indirilerek %20 olarak hesaplanmaktadır.

Örneğin 100.000-TL kar beyan eden bir firma 25.000-TL kurumlar vergisi hesaplarken, ihracatçı firma 20.000-TL vergi hesaplayacaktır.

Öte yandan yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların ise tamamı kurumlar vergisinden istisnadır.

İhracatı gerçekleştiren gelir vergisi mükellefiyse, bu sefer ya e-ticaretle mal ihraç edilmesi ya da hizmet ihraç edilmesi avantajlı olacaktır.

Şahıs mükellefiyeti olanlar (ETGB) Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’ yle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'sini beyan edilen kazançtan indirebilirler.

Ayrıca mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen kazancın %80’ i gelir vergisi matrahından indirilir.

3- Damga ve Harç İstisnaları

Damga Vergisi Kanununun ek 2’ nci ve Harçlar Kanununun ek 1’ inci maddeleri uyarınca ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisinden ve harçlardan müstesna tutulmuştur.

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil),

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,

d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,

(...)

Gibi işlemler harçtan istisnadır, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar da (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden istisna olacaktır.

İhracata yönelik vergi destek uygulamaları dünya genelinde ve Türkiye’de farklı programlarla uygulansa da benzerlik taşımaktadır. Görüldüğü üzere devlet, ihracatı teşvik etmek için alacağı vergilerden feragat ederek ihracatçıya finansman sağlamakta ve destek olmaktadır.

12.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

blog resim

Copyright @2022 PMDTR Designed By EYTSOFT